Školenie právnych predpisov
týkajúcich sa doby jazdy, odpočinkov a používania tachografov pre vodičov profesionálov a zamestnancov v cestnej doprave

PREČO ŠKOLIŤ?

 • Zefektívnenie práce vodičov a zasielateľov (špeditérov)
 • Zlepšenie plánovania režimu práce a pracovného času
 • Zníženie množstva pokút z neznalosti
 • Zjednotenie informácií a pracovných postupov
 • Koordinácia práce vodičov a špeditérov
 • Odpovede na sporné otázky z praxe
 • Aktuálne informácie z oblasti legislatívy
 • Jasné zadefinovanie pravidiel a mantinelov pre vodičov

V aktuálnej verzií školenia rozoberáme zmeny, ktoré priniesol balíček mobility na rôznych príkladoch

Obsah školenia

 • Ako môže naplánovať dopravca vodičovi turnus 3 týždne vonku bez potreby 45 hodinového týždenného odpočinku vo vozidle.
 • Ako využiť výnimku predĺženia jazdy na 12 hodín z dôvodu dojazdu na základňu.
 • Postup ako správne zadávať krajiny výjazdu a príjazdu do tachografu po prejazde štátnych hraníc.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy,
 • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006,
 • Zákon č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,
 • Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,
 • Balíček mobility: NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1054/2020, 1055/2020, 1057/2020, vysielanie vodičov
 • Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov
 • Najčastejšie chyby pri obsluhe digitálnych tachografov a plánovaní časov jázd a prestávok vodičov
 • Práca s reálnym aj digitálnym trenažérom tachografu, základné funkcie a nevyhnutné zadávania dodatkov

Hodnotenia klientov