Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave

Legislatíva podnikania v cestnej doprave

Podmienky a pravidlá podnikania v cestnej doprave upravujú:

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“),
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 43/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,

a nariadenia Európskeho parlament a Rady (ES):

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1071/2009“),
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1072/2009“),
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006.

Ako začať…

Začínajúci podnikateľ v cestnej doprave, musí v prvom rade požiadať o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Toto povolenie udeľuje a odníma príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“).

Ten posúdi, či spĺňate podmienky na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Na vykonávanie medzinárodnej dopravy v členských štátoch EÚ je potrebné, aby bol prevádzkovateľ cestnej dopravy držiteľom licencie Spoločenstva, ktorú udeľuje a odníma taktiež miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja.
Miestna príslušnosť je ustanovená v § 51 zákona č. 56/2012 Z. z., kde je miestne príslušným ten dopravný správny orgán (okresný úrad v sídle kraja), v ktorého územnom obvode má žiadateľ sídlo. Povolanie prevádzkovateľa CD je podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009 činnosť každého podniku ktorý:
 • Prepravuje tovar za poplatok alebo úhradu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých celková povolená hmotnosť presahuje 3,5 t;
 • Vykonáva osobnú dopravu pre verejnosť alebo pre určité kategórie používateľov za úhradu prepravovanými osobami alebo organizátorom dopravy, a to motorovými vozidlami, ktoré sú vyrobené a vybavené tak, aby boli vhodne použiteľné na prepravu viac než 9 osôb (vrátane vodiča) a ktoré sú určené na tento účel;
Cieľom nariadenia (ES) č. 1071/2009 je najmä zabezpečiť spravodlivé podmienky a prostredie hospodárskej súťaže, uplatňovanie spoločných pravidiel, zlepšenie kvality vnútorného trhu cestnej dopravy a jeho racionalizáciu. Podľa článku 3 tohto nariadenia musia podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy:
 • mať reálne a stabilné miesto usadenia v členskom štáte,
 • byť bezúhonné,
 • preukázať dostatočnú finančnú spoľahlivosť,
 • preukázať požadovanú odbornú spôsobilosť – vymenovaním vedúceho dopravy.​

Vedúci dopravy

Dopravný podnik vykonávajúci povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jednu fyzickú osobu – vedúceho dopravy, ktorý spĺňa požiadavky podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. Vedúci dopravy nepretržite a skutočne riadi dopravné činnosti podnikov cestnej dopravy.

Pre okresné úrady majú byť takéto osoby jasne identifikované. Vedúci dopravy musí plniť podmienku bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy a v oblasti cestnej osobnej dopravy.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov, uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1071/2009, pred skúšobnou komisiou alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa čl. 21 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Skúšobná komisia čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky toho, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky. Od skúšky je oslobodený ten, kto:​

 • je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002,
 • pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy.​

Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu kto bol od skúšky oslobodený, príslušný dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Interný a externý vedúci dopravy​

Interný vedúci dopravy je podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009 fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, s preukázanou odbornou spôsobilosťou a ktorá skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku, je spojená s podnikom napríklad ako zamestnanec, riaditeľ, vlastník alebo akcionár, alebo tým, že ho spravuje, alebo ak je podnik fyzická osoba, je touto osobou a má bydlisko v Spoločenstve.

Vedúci dopravy môže byť teda aj sám podnikateľ alebo sa vedúcim dopravy stane iná fyzická osoba, ktorá je s firmou spojená na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo spoločenskej zmluvy.

Vedúceho dopravy, ktorý je v právnom vzťahu podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009, nemožno dodatočne vymenovať na takúto funkciu u prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý nespĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1071/2009).

Podmienky vymenovania externého vedúceho dopravy stanovuje článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009. Ak podnik nespĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti, ktorá je ustanovená v článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1071/2009, príslušný dopravný správny orgán má právo povoliť výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy bez vedúceho dopravy určeného v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009 pod podmienkou, že:​

 • podnik musí vymenovať fyzickú osobu s bydliskom v Spoločenstve, ktorá je bezúhonná a preukáže požadovanú odbornú spôsobilosť, taktiež je na základe zmluvy oprávnená vykonávať v mene podniku úlohy ako vedúci dopravy,
 • v zmluve, ktorá zaväzuje podnik a osobu uvedenú v predošlom bode sa spresňujú úlohy, ktoré má vymenovaná osoba skutočne a sústavne vykonávať a určí sa jeho zodpovednosť ako vedúceho dopravy (ide o úlohy ako riadenie a údržba vozidiel, kontrola dopravných zmlúv a dokladov, prideľovanie nákladov alebo poskytovanie služieb vodičom a vozidlám),
 • osoba uvedená v prvom bode môže ako vedúci dopravy riadiť dopravné činnosti najviac štyroch rozličných podnikov vykonávané s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel,
 • osoba uvedená v prvom bode vykonáva zadané úlohy výlučne v záujme podniku a svoje záväzky vykonáva nezávisle od všetkých podnikov, ktoré sa na tento podnik obrátia so žiadosťou o vykonávanie prepravných činností.​
Ostatné články

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie....

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu...

45 ka vo vozidle

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na...