45 ka vo vozidle

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na Raad van State (Štátna rada, Belgicko) žalobu o neplatnosť belgického kráľovského výnosu. Podľa výnosu je možné uložiť pokutu vo výške 1 800 € vodičovi, ktorý čerpá dobu pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle.

V decembri roku 2017 rozhodol európsky súdny dvor vo veci trávenia týždenných odpočinkov vo vozidle.
Súdny dvor konštatuje, že nariadenie Únie, ktoré harmonizuje právne predpisy v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy, zakazuje pre vodičov čerpať ich dobu pravidelného týždenného odpočinku (45 hodín) vo vozidle.

Nejde len o Francúzko, Belgicko a Nemecko ale o celú Európsku úniu. Súdny dvor potvrdil to, čo platí už roky. Záleží na každej krajine, ako bude tento priestupok kontrolovať a pokutovať. V každej krajine prípadný súdny spor prehrajete.

Rozsudok: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0102&qid=1515945991894&from=SK

Ostatné články

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie....

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu...

Dohoda AETR

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda) upravuje požiadavky na režim...