Dohoda AETR

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda) upravuje požiadavky na režim práce vodičov nákladných vozidiel a autobusov pri prepravách do nečlenských krajín EÚ na celú trasu prepravy a v nečlenských krajinách EÚ.

Zmluvné krajiny dohody AETR

 • krajiny EÚ
 • Albánsko
 • Andorra
 • Arménsko
 • Azerbajdžan
 • Bielorusko
 • Bosna a Hercegovina
 • Čierna Hora
 • Kazachstan
 • Macedónsko
 • Moldavsko
 • Ruska Federácia
 • Srbsko
 • Turecko
 • Turkménsko
 • Ukrajina
 • Uzbekistan

Vodiči z EÚ používajú Dohodu iba pri medzinárodnej cestnej doprave medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými štátmi EÚ ak sú obidva štáty zmluvnými štátmi Dohody na celú trasu prepravy.

Príklad: Slovenský vodič vykonáva prepravu z Prešova (EÚ) do Kyjeva (Ukrajina), celá preprava bude podliehať ustanoveniam Dohody AETR.

V období rokov 2007 – 2010 obsahovala Dohoda AETR viacero rozdielov oproti platným predpisom EÚ. Rozdiely v požiadavkách na prácu vodičov sa zjednotili vydaním správy ECE/TRANS/SC.1/2009/8.

Posledná zmena dohody

Posledná zmena Dohody vstúpila do platnosti 20.9.2010, podľa ktorej sa zjednotili požiadavky na pracovný režim vodičov stanovené Dohodou a nariadením (ES) č. 561/2006. Ak vodiči dodržiavajú ustanovenia Nariadenia (ES) č. 561/2006 a Nariadenia (EÚ) č. 165/2014, vykonávajú prácu v súlade s Dohodou AETR.

Dohoda tak isto ako Nariadenie (ES) č. 561/2006 má definovaný rozsah platnosti, definuje maximálny výkon vodiča a minimálne požiadavky na odpočinok vodiča.

Požiadavky na záznamové zariadenia pre vozidla z členských krajín EÚ sú rovnaké ako v prípade režimu práce podľa nariadení (ES). Používajú sa digitálne a analógové tachografy.

Vozidla prvý krát registrované od 1.1.2011 z členských štátov Dohody musia byť vybavené digitálnymi tachografmi. V členských štátoch EÚ platí táto povinnosť od 1.5.2006.

S prijatím zmien v Dohode AETR došlo aj k zmene oprávnenia kontrolných orgánov pri kontrolách na ceste. Kontrolné orgány sú oprávnené kontrolovať záznamové listy z bežného dňa a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 kalendárnych dňoch, kartu vodiča a ručne uskutočnené záznamy alebo výtlačky vyhotovené v bežnom dni a predchádzajúcich 28 kalendárnych dňoch. Kontrolné orgány sú oprávnené kontrolovať najmä: denné a týždenné doby vedenia vozidla, prestávky v práci, denné a týždenne doby odpočinku, riadne fungovanie záznamového zariadenia.

Ostatné články

Inteligentný digitálny tachograf 2. generácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 sa zavádzajú inteligentné digitálne tachografy druhej generácie....

Pracovný čas vodiča kamiónu a autobusu

Ak zamestnávate vodičov v nákladnej a autobusovej cestnej doprave, ktorí majú povinnosť zaznamenávať svoju prácu...

45 ka vo vozidle

V auguste 2014 spoločnosť Vaditrans, ktorá je dopravným podnikom so sídlom v Belgicku, podala na...